Privacy Verklaring

Osteopathie van Weerdenburg, gevestigd aan de Europaboulevard 11 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Website: www.osteopathievanweerdenburg.nl

Telefoonnummer: 0617558740

Persoonsgegevens die osteopathie van weerdenburg verwerkt:

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Osteopathie van Weerdenburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Osteopathie van Weerdenburg verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Osteopathie van Weerdenburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevensdie wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:

Osteopathie van Weerdenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Osteopathie van Weerdenburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Osteopathie van Weerdenburg bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Een betrokkene kan mogelijk terugkeren, in deze situatie kan er een meer passende zorg verleend worden.

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Osteopathie van Weerdenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Osteopathie van Weerdenburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@osteopathievanweerdenburg.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken op je verzoek.

 

 

 

Klachtenregeling

Osteopathie van Weerdenburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen? Osteopathie van Weerdenburg neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@osteopathievanweerdenburg.nl

× Stel Direct Je Vraag!